Aristoteles: Opera

A Corvina könyvtárban – csakúgy, mint a korszak itáliai fejedelmi gyűjteményeiben – meglehetősen kevés nyomtatott könyvet találunk. Minden bizonnyal az uralkodói pompa iránti igény tartotta vissza a gyűjtőket attól, hogy az egyszerű, általában papírra nyomtatott és kezdetben bizony esztétikailag sem kifogástalan könyvet részesítsék előnyben a minden ízében rangosabb kódexszel szemben. Az Arisztotelész-corvina (amely nyomtatvány öt kötetben) azonban még közelebb áll a díszkódexek világához, kiemelkedően fontos szerzője, mérete és terjedelme, valamint anyaga, a pergamen alapján méltán tarthatott igényt gazdag illuminálásra.

Az illuminálás a Cassianus-corvina körébe vonja a könyvet. A díszítőelemek egyértelműen elárulják, hogy még Mátyás megrendelésére kezdték kifesteni, de csak II. Ulászló alatt fejezték be. A címer melletti W[ladislaus] R[ex] szigla W-je alatt jól kivehető Mátyás M[atthias] sziglája. A keretdísz által határolt szövegtükör felső, bordó alapú hasábjában rövid címet és II. Ulászlónak szóló dedikációt találunk. A szöveg nyelvileg rendkívül meglepő, latinsága enyhén szólva is problematikus. A kétsoros dedikációt idézzük magyarul, tükrözve az elírásokat és a nyelvtani hibákat: „az isteni Ulálónak, Magyarország és Csehorszáág éés királyááról”. A cím első soraiban pedig olasz és latin szavak keverednek egymással: „a metafizika könyveinek [latinul] új fordításai [olaszul]”. Ugyanazt tapasztaljuk, mint a corvinakötések esetében: a kézművesmesterek klasszikus nyelvi kompetenciája hagyott kívánnivalót maga után. (Földesi Ferenc)

Forrás: A Corvina könyvtár budai műhelye: [Országos Széchényi Könyvtár, 2018. november 6–2019. február 9.] Kiállítási kalauz, bevezető és összefoglaló táblák: Zsupán Edina; tárgyleírások: Zsupán Edina, Földesi Ferenc; ford. Latorre Ágnes, Budapest: OSZK, 2018, 108.

 

Az adatlap forrása részben a mű 3. kötetének részletes leírása: MIKÓ Árpád, “E4 (= Kalauz/Guide 2018, Kat. E4) Aristotelés művei latinul, Averroës kommentárjaival. Tomus III. 1. Metaphysica. Venetiis, Andreas Torresanus et Bartholomäus de Blavis, 1483. 2° (GW 2337)”, in  ZSUPÁN, Edina, szerk., “Az ország díszére”. A Corvina könyvtár budai műhelye. Kiállítási katalógus (Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2020.), 251–253.

 

ADATLAP

Jelzet: Vélins 474-478
Ország: Franciaország
Város: Párizs
Őrzési hely: Bibliothèque Nationale
Digitalizált corvina: Vélins 474, Vélins 475, Vélins 476, Vélins 477, Vélins 478
Szerző: Arisztotelész (Kr. e. 384–322); ibn Rushd (Averroes, 1126–1198)
Tartalom: Arisztotelész: Opera cum commentariis Averrois (Organon. – Physica. – De coelo et mundo. – De generatione et corruptione. – De anima. – De sensu et sensato. – De memoria et reminiscentia. – De somno et vigilia. – De longitudine et brevitate vitae. – Meteorologica. – Metaphysica. – Ethica ad Nicomachum. – Politica. – Oeconomica); Averroes: De substantia orbis
A cím magyarul: Arisztotelész műveinek a többsége, Averroes kommentárjával (Organon. – Fizika. – Az ég és a világ. – Keletkezés és pusztulás. – A lélek. – Az érzékelés és az érzékelt dolgok. – Emlékezet és emlékezés. – Álom és ébrenlét. – Az élet hossza és rövidsége. – Meteorológia. – Metafizika. – Nikomakhoszi etika. – Politika. – Gazdaságtan); Averroes: A világ lényege
Íráshordozó anyag: pergamen
Levelek száma: 5 kötet
Levélméret: 275 × 420 mm
Nyomtatás helye: Velence (Andrea Torresani és Bartolomeo de’ Blavi)
Nyomtatás időpontja: 1483–1484
Illuminator: Francesco da Castello
Illuminálás helye: Buda
Illuminálás ideje: 1490–1491 körül
Címer: Hunyadi Mátyás (magyar király 1458–1490, cseh király 1469–1490) címere, különböző mezőkben az Árpád-sáv, a cseh oroszlán, az osztrák címer és a morva sas, a Hunyadi-hollót a szívpajzson átfestették II. Ulászló (cseh király 1471–1516, magyar király 1490-1516) Jagelló-sasára, de a kézirat más részein nem
Possessor, proveniencia: a Velencében készült luxusnyomtatványt Budán díszítették Hunyadi Mátyás király számára, ám nem készültek el vele az uralkodó életében; II. Ulászló; a kötetek a 17. században François Ranchin (1564–1641) montpellier-i orvos és bibliofil tulajdonában voltak, aki a montpellier-i kapucinus szerzetesek könyvtárának adományozta azokat; innen Robert (1661–1724) és Edward Harley (1689–1741) könyvgyűjteményébe kerültek; a francia császári könyvtár 1804-ben aukción vette meg őket; a magyar kutatás 1927-ben fedezte fel a köteteket
Kötés: 18. századi bőrkötés
Corvina nyelve: latin
A corvinában szereplő mű/vek magyar fordítása/i: ARISZTOTELÉSZ, Organon. Kategóriák. [Ford. RÓNAFALVI Ödön] [... LAUTNER Péter pontosításaival] ([Budapest]: Kossuth, 1993); ARISZTOTELÉSZ, A természet. Ford., a jegyzeteket és a kísérő elemzést írta BOGNÁR László (Budapest: L’Harmattan, 2010); ARISZTOTELÉSZ, Az égbolt [... Ford. Lautner Péter] (Budapest: Akadémiai Kiadó, cop. 2009); ARISZTOTELÉSZ, A létrejövés és a pusztulás [Ford., jegyzetek, elemzés BOGNÁR László] (Miskolc: ME BTK Filozófiatörténeti Tanszék ; Budapest: Lestár, 2006); ARISZTOTELÉSZ, Lélekfilozófiai írások [STEIGER Kornél fordítását átdolg. BRUNNER Ákos és BODNÁR István] (Budapest: Akadémiai Kiadó, cop. 2006); ARISZTOTELÉSZ, Metafizika, ford., bevezetéssel és magyarázatokkal ell. HALASY-NAGY József. 3. jav. kiad. (Szeged: Lectum, 2002); ARISZTOTELÉSZ, Nikomakhoszi etika [ford. SZABÓ Miklós] (Budapest: Európa, 1997); ARISZTOTELÉSZ, Politika [... SZABÓ Miklós fordítása ...] 2. kiad (Budapest: Gondolat, [1994])